RODO

Informacja

administratora danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej „Rozporządzenie” lub „RODO” − informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Smoliński Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. tj. Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk prowadzący działalność w tej formie, adres: ul. Sobieskiego 12, 38-500 Sanok, zwana dalej jako „Kancelaria”,

2) Kancelaria nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, gdyż nie jest do tego zobligowana na mocy przepisów Rozporządzenia. Z Kancelarią, w sprawach związanych z ochroną przetwarzania danych można się skontaktować pod numerem telefonu + 48 508 529 329, lub na adres e mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są poprzez archiwizacje złożonych oświadczeń i dokumentów, ich powielanie, także w elektronicznych bazach danych, w tym na komputerach i serwerach poczty elektronicznej, oraz ewentualnie udostępnianie lub przekazywanie właściwym organom lub sądom, a także innym osobom, w tym w postaci elektronicznej, a to w celu:

a) świadczenia czynności z zakresu obsługi prawnej, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz wykonywania czynności opisanych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia czyli podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Kancelarią oraz realizacji tej Umowy,

b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia, czyli dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, związanych z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów,

c) marketingu oraz promocji usług oferowanych przez Kancelarię, tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia, czyli dla realizacji prawa Kancelarii do ogłaszania oraz promocji jej usług,

d) dochodzenia roszczeń Kancelarii tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia, czyli dla realizacji prawa do odzyskania niezapłaconych wynagrodzeń lub kosztów pomocy prawnej,

e) wewnętrznych celów administracyjnych, w tym analizy czynności z zakresu obsługi prawnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia czyli dla realizacji prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest poprawa jakości świadczonych usług, w tym szkolenie pracowników,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Kancelarią przy wykonywaniu umowy dotyczącej obsługi prawnej, w tym zatrudnieni w kancelarii pracownicy oraz osoby świadczące na rzecz Kancelarii usługi w zakresie: obsługi prawnej, rachunkowości, IT, przy czym te podmioty lub osoby działające w ich imieniu, w oparciu o stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych, a ponadto stosownie do przypadku oraz potrzeby przekazania danych: organy administracyjne, egzekucyjne, skarbowe, sądy, organy prokuratury i policji oraz innych służb, banki, towarzystwa ubezpieczeń, a także inne osoby trzecie w relacji do których Pan/Pani występuje jako strona czynności prawnych lub faktycznych, w związku z którymi Kancelaria świadczy na Pana/Pani rzecz lub reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu pomoc prawną,

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone Ameryki) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1; w związku z tym, że mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:

a) w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Kancelarią umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu,

b) w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzeniem działalności i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Kancelarię,

c) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Kancelarię – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Kancelarii stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7) W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a)    prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,

b)    prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,

c)    prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia,

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,

f)    prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

8) Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 24.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) a od tej daty, będzie nim organ będący jego następcą prawnym tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

10) Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Kancelarią, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy z Kancelarią,

11) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe  nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.